Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập27
Tổng số lượt xem 666977
Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng CNTT trong Ngành KSND (2007-2017)
Đăng lúc 2018-06-13 14:27:36 - Lượt xem: 492

VIÊN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH SƠN LA

Số: 64/KH-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hanh phúc
 

Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin

 trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017)

 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; Kế hoạch số 03/KH-VKSTC ngày 26/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018 và chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 67/KH-VKSTC ngày 01/6/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017). Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân (2007-2017) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân để đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề ra các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng, nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành và hoạt động nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

2. Yêu cầu

Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân phải bảo đảm chi tiết, cụ thể, khách quan; Các phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ đề ra phải sát thực, phù hợp với điều kiện của Ngành.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Tổng kết, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng (chỉ thị, quy chế, kế hoạch,... của Ngành, của đơn vị).

2. Tổng kết, đánh giá việc đầu tư cho công nghệ thông tin trong Ngành (hạ tầng, phần mềm, đào tạo, kinh phí,…).

3. Tổng kết, đánh giá việc triển khai ứng dụng các phần mềm và hạ tầng công nghệ thông tin đã đầu tư.

4. Những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Đề xuất phương hướng, giải pháp và nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố gửi báo cáo tổng kết về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

2. Văn phòng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình báo cáo việc đầu tư công nghệ thông tin do đơn vị thực hiện và gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin.

3. Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin:

- Xây dựng đề cương báo cáo.

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị huyện, thành phố để xây dựng báo cáo tổng kết ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành kiểm sát Sơn La. Phối hợp với Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị hai cấp.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Các đơn vị huyện, thành phố xây dựng, hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 10/7/2018 (gửi kèm bản mềm theo địa chỉ thư điện tử: thongkesl@gmail.com. Đề cương báo cáo tổng kết đặt tại mục "Thông báo" trên trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La http://www.vkssonla.gov.vn).

- Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin hoàn thành báo cáo tổng kết hai cấp trình lãnh đạo VKSND tỉnh Sơn La trước ngày 15/7/2018. 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tổng kết hai cấp trong Quý III/2018.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị, các đơn vị kịp thời phản ánh với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                                                        

- Cục 2-Viện KSND tối cao;

- Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh (để báo cáo);

- Lãnh đạo VKSND tỉnh;  

- VKSND huyện, thành phố (để thực hiện);

- Văn phòng(để phối hợp thực hiện);    

- Lưu: VT, TKTP.

 

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Văn Minh

Đề cương báo cáo tải về tại đây

 

Tải File đính kèm: Tải về máy

Các nội dung thông báo khác