Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 804929
Văn phòng tổng hợp
Đăng lúc 04-01-2016 07:52:08


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

    Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la thực hiện nhiệm vụ sau đây:
    - Quản lý nhà nước và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác Kiểm sát đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 
    - Tổ chức thực hiện và duy trì mối quan hệ công tác đối với các cơ quan, ban, ngành chức năng trong và ngoài địa bàn tỉnh Sơn la.
    Nhiệm vụ của Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La
    1. Nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổ chức tốt việc nắm và quản lý thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự quản lý kinh tế, an toàn xã hội và tình hình tội phạm ở địa phương phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la.
2. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác của đơn vị theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức kiểm tra, theo dõi việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La.
3. Thực hiện các loại báo cáo định kỳ hay đột xuất theo quy chế thông tin, báo cáo quản lý công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cũng như theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La.
4. Giúp Viện trưởng và Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thi đua khen thưởng.
5. Tổ chức, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn kinh phí được cấp theo đúng chế độ Nhà nước quy định.
6. Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện để phục vụ tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác Kiểm sát theo chế độ của Nhà nước quy định, trên cơ sở tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí.
7. Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện  các nghiệp vụ hành chính quản trị, quản lý hệ thống hoá pháp luật... phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la được kịp thời, chính xác.
8. Tổ chức quản lý việc đánh máy, in, sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ công tác nghiệp vụ.
9. Tổ chức, quản lý thống nhất công tác cơ yếu có hiệu quả, đảm bảo được bí mật, chính xác, kịp thời. 
10. Tổ chức tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tài sản, và công tác vệ sinh môi trường trong khu vực cơ quan.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la.

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA  VĂN PHÒNG
- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La có Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng và các Kiểm sát viên, Chuyên viên, Nhân viên giúp việc. 
- Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn la gồm có:
1. Bộ phận tham mưu tổng hợp - thi đua;
2. Bộ phận hành chính - quản trị gồm: Hành chính, Văn thư, Lưu trữ, Đánh máy, Lái xe, Bảo vệ, Vệ sinh môi trường.
3. Bộ phận cơ yếu.
4. Bộ phận kế toán - tài vụ.
Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 18 đồng chí
Chánh Văn phòng: Đồng chí Vũ Hùng Sơn
Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Vũ Thị Tố Nga
Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh

                                                                                           

Đồng chí: Vũ Thị Tố Nga - Phó Chánh Văn phòng

Thông tin liên hệ
Điện thoại: 02123.750639 -  Email: vpvks.sonla@gmail.com
                                                                    
 

Các bài mới đăng