Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số lượt xem 2605838


Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, ...
Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng, bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi ...
  • Vai trò của VKSND trong bảo vệ lợi ích công ở Trung Quốc bài học kinh nghiệm ...
    Vai trò của VKSND trong bảo vệ lợi ích công ở Trung Quốc bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm của VKSND Trung Quốc trong việc xây dựng và triển khai chế định kiểm sát tố tụng công ích; từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện chức năng, ...