Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 3475806
Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La thực hiện kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân năm  2023
Thực hiện Kế hoạch số 165-KH/ĐUK ngày 24/11/2023 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và công văn số 482-CV/ĐU ngày 04/12/2023 của Đảng ủy VKSND tỉnh Sơn La về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023. Ngày 08/12/2023, Chi bộ 1 đã tiến hành họp kiểm điểm, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023. Tham gia kiểm điểm, đánh giá xếp loại có 24 đồng chí đảng viên trong chi bộ do đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư chi bộ Chủ trì.
Đọc tiếp »
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Ngày 7/11, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng và đảng viên là cấp phó Viện KSND tỉnh.
Đọc tiếp »
Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để kiểm soát có hiệu quả quyền lực nhà nước”.
Thực hiện Nghị quyết số 93-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2023 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quán triệt, tổ chức thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Căn cứ chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 20/9/2023 Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ để kiểm soát có hiệu quả quyền lực nhà nước”. Chủ trì buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, cùng các Đảng viên trong Chi bộ.
Đọc tiếp »
Chi bộ 2 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số nội dung cơ bản, những điểm mới Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống ham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”
Ngày 15/9/2023, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Một số nội dung cơ bản, những điểm mới Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”
Đọc tiếp »
Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng, là quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.
Đọc tiếp »
Chi bộ 2 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên
Ngày 21/7/2023, Chi bộ 2 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên.
Đọc tiếp »
Chi bộ 1 Đảng bộ Viện KSND tỉnh tổ chức sinh hoạt học tập Chuyên đề  “Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý hành chính công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính”
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/2016/CT-TTg ngày 05/09/2016; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 18-CT/TƯ ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước các cấp; Công văn số 2543/VKSTC-V15 ngày 28/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân. Ngày 20/7/2023, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt học tập Chuyên đề “Tăng cường lãnh đạo, siết chặt kỷ cương kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý hành chính công sở, kỷ luật kỷ cương hành chính”. Chủ trì buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, cùng các Đảng viên trong Chi bộ.
Đọc tiếp »
Chi bộ Viện KSND huyện Phù Yên tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thực hiện lời dạy của Bác đối với ngành Kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”, gắn với việc thực hiện tốt phương châm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, đồng thời trước yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, những năm qua, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Phù Yên, triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, là kim chỉ nam để các đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đọc tiếp »
Chi bộ 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt Chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào công tác tham mưu thi đua khen thưởng ngành Kiểm sát Sơn La”
Nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Ngày 24/5/2023, Chi bộ 1 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt học tập Chuyên đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào công tác tham mưu Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát Sơn La”. Chủ trì buổi sinh hoạt Chuyên đề có đồng chí Nguyễn Thu Quý - Bí thư Chi bộ 1, cùng các Đảng viên trong Chi bộ.
Đọc tiếp »
Một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng về tư tưởng trong thời kỳ mới
Sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong thời kỳ phát triển mới của đất nước được Đại hội XIII xác định: Lãnh đạo khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đọc tiếp »
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các phiên tòa giả định tại huyện Sông Mã
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-HĐPH ngày 14/02/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Sông Mã về việc tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa giả định. Hội đồng phổ biến pháp luật huyện Sông Mã đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an huyện Sông Mã và Phòng Tư pháp huyện và Huyện đoàn Sông Mãtổ chức 04 phiên tòa giả định xét xử vụ án“Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 17/3/2023 tại các Trường THPT Mường Lầm;Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Sông Mã; Trường THPT Chiềng Khương và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sông Mã. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: phòng Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện và cán bộ, công chức các cơ quan tố tụng, phòng Tư pháp. Các phiên tòa đã thu hút hơn 3.000 học sinh, học viên và thầy cô giáo các trường tham dự,
Đọc tiếp »
Tuổi trẻ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phát huy tinh thần tình nguyên vì cộng đồng, xây dựng Đoàn vững mạnh
Nói đến tháng 3, chúng ta nhớ ngay đến ngày 26 - Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào tháng 3/2003, Trung ương Đoàn đã phát động “Tháng Thanh niên 2003” với khẩu hiệu “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội, chăm lo bồi dưỡng thanh niên”. Tháng Thanh niên năm 2003 không chỉ lôi cuốn thanh niên tham gia sôi nổi mà còn thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình, thực sự tạo dấu ấn rất mạnh mẽ. Từ thành công đó, Trung ương Đoàn đã báo cáo, xin chủ trương và ngày 16/10/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý lấy tháng Ba hàng năm là “Tháng Thanh niên” kể từ năm 2004. Đến hẹn lại lên, Tháng Thanh niên trở nên quen thuộc với tuổi trẻ và người dân Việt Nam. Qua những việc làm thiết thực, tuổi trẻ đã góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đọc tiếp »
Chi bộ 2-Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Phát huy trách nhiệm Đảng viên trong thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”
Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và thực hiện Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/02/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát. Ngày 23/02/2023, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề“Phát huy trách nhiệm Đảng viên trong thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát”.
Đọc tiếp »
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu điểm sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thời gian qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện nói chung và cán bộ, đảng viên chi bộ Viện kiểm sát nói riêng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Kết quả đạt được đó là trật tự, trị an xã hội được giữ vững, kinh tế của huyện được duy trì ổn định và phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác tư pháp và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với mục tiêu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.
Đọc tiếp »
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu hướng về cơ sở với phương châm xây dựng nông thôn mới, không để người nghèo lại phía sau
Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ, địa phương phát động. Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước chăm lo tốt hơn cho các gia đình chính sách, vùng nghèo, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu luôn thực hiện tốt công tác kiểm sát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị đã thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội hướng về cơ sở.
Đọc tiếp »
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp
Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu, tổng hợp giúp Viện trưởng VKSND tỉnh quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát hai cấp; công tác văn thư, lưu trữ; công tác hậu cần, phục vụ và các công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh. Tổ chức thực hiện và duy trì mối quan hệ công tác đối với các cơ quan, ban, ngành chức năng trong và ngoài địa bàn tỉnh Sơn La.
Đọc tiếp »
Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  tích cực học tập và làm theo Bác
Với vai trò là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Sơn La, những năm qua Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15) Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn La đã nỗ lực thi đua, ghi nhớ thấm nhuần và vận dụng sáng tạo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ ngành Kiểm sát: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, lấy đó làm kim chỉ nam trong rèn luyện tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác. Từ đó hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Đọc tiếp »
Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân  trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương “Một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”, ngày 31/8/2022, Chi bộ 2 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.
Đọc tiếp »
Ngành Kiểm sát Sơn La học và làm theo Bác
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, những năm qua, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Sơn La đã thường xuyên “tự soi, tự sửa” và “làm theo”, gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao, đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác kiểm sát.
Đọc tiếp »
Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La  tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình
Thực hiện Kế hoạch số 324-KH/ĐU ngày 21/6/2022 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, ngày 06/7/2022, Chi bộ 1 - Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Chi ủy Chi bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Chi ủy viên và các đồng chí đảng viên là lãnh đạo của Văn phòng tổng hợp, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Thanh tra – Khiếu tố.
Đọc tiếp »
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp đẩy mạnh việc thực hiện  Kết luận số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp. Cấp ủy chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trongcơ quan.
Đọc tiếp »
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn chú trọng công tác phát triển đảng viên
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn là một Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Huyện uỷ Mai Sơn trong việc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng.
Đọc tiếp »
Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ  tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân
Ngày 20/5/2020, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (Lễ kỷ niệm).
Đọc tiếp »
Tổ chức Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X”
Ngày 26/5, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-VKSTC về việc tổ chức Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020).
Đọc tiếp »