Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số lượt xem 970469
70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển
Đăng lúc 25-08-2015 14:58:58

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945 – 2015)”.


 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945 – 2015)” được tổ chức với mục đích làm rõ ý nghĩa nghĩa của sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định những thành tựu to lớn của nhân dân ta trong 70 năm qua, nhất là gần 30 năm cả nước thực hiện đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhìn nhận những cơ hội và thách thức đặt ra trong việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Hội thảo “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945 – 2015)” được tổ chức trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai mạnh mẽ và đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Có thể khẳng định rằng, tất cả những thành tựu to lớn đã đạt được trong suốt 70 năm qua, nhất là trong gần 30 năm đổi mới, đều bắt nguồn từ những nền tảng đầu tiên là thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Tình hình thế giới hiện nay đang có những biến chuyển sâu sắc, khó đoán định. Đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi; song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức đan xen, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, các đại biểu tham sự Hội thảo tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu: Trên cơ sở khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc dẫn dắt toàn dân tộc Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, cần tập trung làm rõ hơn nữa giá trị và ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945 trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam; những ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của sự kiện này đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và đối với phong trào cách mạng trên thế giới nói chung.

 Toàn cảnh Hội thảo

Tập trung làm rõ những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước trong 70 năm qua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; nhất là đối với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Bên cạnh đó, trên cơ sở của những kết quả đã đạt được và những bài học lịch sử quý giá được đúc rút từ thực tiễn, chủ động đề xuất những giải pháp để Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo ra động lực mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ban Tổ chức Hội thảo “70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945 – 2015)” đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả đến từ các Viện nghiên cứu, các trường Đại học, các cơ quan ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… Ban Tổ chức cũng đã chọn các tham luận để in kỷ yếu và chọn 16 tham luận trình bày tại Hội thảo. Thông qua việc trình bày tham luận và thảo luận tại Hội thảo, với quan điểm khách quan khoa học, cách tiếp cận hiện đại, có hệ thống cùng những nguồn tư liệu mới, toàn diện với nhiều chiều cạnh khác nhau, các đại biểu tập trung khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là nhiệm vụ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Tuy nhiên, một nội dung lớn được xác định là điểm mới và là nét khác biệt so với những nghiên cứu và các kỳ hội thảo trước là phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước 70 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đại biểu cũng đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục mọi khó khăn, thử thách để đem lại đời sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, đem lại sự phồn vinh cho Tổ quốc, phát huy giá trị lịch sử, tinh thần và mục tiêu của Cách mạng Tháng Tám, tiếp tục cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phấn đấu hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, kiên quyết đảm bảo an ninh chính trị và giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.

Theo http://dangcongsan.vn/

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng