Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 2605828
VKSND huyện Mai Sơn
Đăng lúc 26-08-2015 13:51:03


QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân. Ngày 31/12/1960 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 01 thành lập hệ thống Viện kiểm sát nhân dân ở địa phương trên toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn ra đời. Ngay từ những ngày đầu mới được thành lập được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp uỷ huyện và ngành dọc cấp trên đã điều động phân công đồng chí trưởng phòng công an huyện Mai Sơn sang làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn. Trước yêu cầu của cuộc cách mạng vừa xây dựng chủ nghĩa xã  hội ở Miền Bắc vừa đấu tranh giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Hiến pháp năm 1959 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 đã quy định: Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm hoạt động của ngành kiểm sát các cấp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của cấp uỷ Đảng, Viện kiểm sát cấp trên, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan, các đoàn thể, các tổ chức xã hội ở địa phương, 56 năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ kinh tế- xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Bằng những kết quả đạt được trong các lĩnh vực công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã góp phần đáng kể vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước cũng như vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới của đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

          Trong những năm đầu mới thành lập, quán triệt các chế định trong Hiến pháp năm 1959, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng, hoạt động kiểm sát tập trung phục vụ công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng quan hệ sản xuất mới ở Miền Bắc, bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ chính sách tuyển quân, chính sách hậu phương quân đội, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, nông thôn..trấn áp bọn phản cách mạng và tội phạm.

          Năm 1975 đất nước ta được hoàn toàn thống nhất, mở ra thời kỳ cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, ngành kiểm sát được tổ chức và hoat động trên phạm vi cả nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trong điều kiện đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành kiểm sát nói chung và Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn  nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lực lượng cán bộ thiếu và còn có những hạn chế nhất định nhưng đơn vị luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã tập trung vào việc bảo vệ quyền dân chủ của công dân, coi đó là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để ổn định tình hình địa phương, tạo điều kiện trong toàn huyện phát triển kinh tế và khắc phục khó khăn, quán triệt mục tiêu phục vụ đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, tập trung làm tốt các khâu công tác kiểm sát bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

          Trong bối cảnh đất nước vừa độc lập thống nhất, kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 ra đời tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, thể chế hoá đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong giai đoạn mới, đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước. Trên cơ sở của Hiến pháp 1980, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1981 ra đời bổ sung và hoàn thiện hơn so với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960 để phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát theo Hiến pháp. Giai đoạn này dưới sự lãnh đạo của Viện kiểm sát nhân dân cấp trên, đơn vị đã nghiêm túc quán triệt thực hiện nhiệm vụ "bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự tôn trọng tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân" (Điều 2 luật TCVKSND 1981) và chức năng "kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố" được quy định tại điều 3 Luật TCVKSND 1981. Thời kỳ này là thời kỳ đất nước ta ảnh hưởng nặng nề của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, phân phối theo chế độ tem phiếu, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn vi phạm và tội phạm gia tăng. Do đó nhiệm vụ đặt ra cho Viện kiểm sát thời kỳ này: Về công tác kiểm sát chung là tập trung kiểm sát các lĩnh vực phân phối, cấp phát thu chi sản xuất xã hội... Về công tác thực hành quyền công tố là phải nâng cao trách nhiệm của Viện kiểm sát trong các giai đoạn của quá trình tố tụng.

Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng qua các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc và các Nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội, ngành kiểm sát đã có những đổi mới về nhận thức, về tổ chức cán bộ và thực hiện chức năng kiểm sát. Nhờ thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được những kết quả tích cực góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Sau khi có luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn ngày càng được tổ chức chặt chẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã có những biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế- xã hội, trong  hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố, đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh thống nhất. Đồng thời đã cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về chính sách hình sự, tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm; đã tập trung điều tra, truy tố, xét xử những vụ án lớn, nghiêm trọng có tác dụng giáo dục phòng ngừa tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước. Đơn vị cũng đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, xử lý thông tin tội phạm nên hạn chế được tình trạng bỏ lọt tội phạm, đồng thời tăng cường hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp, nhờ đó đã kịp thời khắc phụcvi phạm của cơ quan và người tiến hành tố tụng. Công tác kiểm sát hoạt động điều tra được tiến hành ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt qúa trình điều tra nên số vụ Viện kiểm sát xử lý và truy tố tăng lên, phần lớn các vụ án được giải quyết trong thời hạn luật định. Những hoạt động tích cực của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai sơn đã tạo điều kiện thúc đẩy số vụ án kết thúc điều tra tăng, hạn chế việc khởi tố không có căn cứ theo quy định của pháp luật sau phải đình chỉ điều tra, không có vụ nào bị truy tố oan sai, không bị huỷ án đình chỉ, các vụ án đều được xét xử đúng người đúng tội và theo đúng quy định của pháp luật.

          Sau khi thống nhất đất nước, kinh tế thị trường phát triển do đó tranh chấp về nhà ở, về tài sản và hôn nhân gia đình...có biểu hiện gia tăng và hết sức phức tạp. Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai sơn đã chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của Toà án, chủ động phối hợp với Toà án tham gia xét xử. Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện kiểm sát phát hiện một số vi phạm và kiến nghị yêu cầu khắc phục, đồng thời tổng hợp tình hình và kiến nghị các cơ quan chính quyền có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình để hạn chế tình trạng tranh chấp cũng như vi phạm trong lĩnh vực dân sự và hôn nhân gia đình.

          Trong giai đoạn này Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã quán triệt thực hiện quan điểm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, công tác xây dựng ngành cũng đã được đơn vị chú trọng hơn, quan tâm việc chỉ đạo điều hành, tạo được thế chủ động trong xây dựng kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng, quản lý cán bộ; bám sát kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm, xây dựng các quy chế, chương trình công tác, quy chế phối hợp liên ngành cũng như đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan hữu quan, đoàn thể trên cơ sở nắm vững chức năng, nhiệm vụ để nâng cao, tăng cường hoạt động của  đơn vị kiểm sát và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, kiểm sát viên.

          Giai đoạn từ đó đến nay, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ  XII, Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, toàn ngành cũng như đơn vị đã quán triệt thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới đó là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp và kể từ khi Bộ Chính Trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian sắp tới và Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 về chiến lược cải cách tư pháp đế năm 2020  đơn vị đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành kiểm sát vì mục tiêu của công cuộc cải cách tư pháp là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Nhận thức được mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn đã luôn nỗ lực chủ động hoàn thành tốt kế hoạch đề ra hàng năm, phát huy phong trào thi đua theo chủ trương của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La từ đó nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoat động tư pháp được nâng lên tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế và công cuộc đổi mới của huyện Mai Sơn.         

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hùng                       Viện trưởng 

Đồng chí: Nguyễn Thị Lan Hương                  Phó Viện trưởng 

Đồng chí: Phạm Thị Quỳnh Ngọc                   Phó Viện trưởng 

 

Tập thể cán bộ VKSND huyện Mai Sơn

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng