Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 1070167
Thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
Đăng lúc 12-04-2019 15:10:22

Vấn đề bảo đảm quyền con người trong việc tạm giữ, tạm giam được quy định trong Hiến pháp năm2013 và trong Bộ luật hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017); Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015;trong đó các quy định về tạm giữ, tạm giam nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân mà trực tiếp là của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, bị can, bị cáo. Do đó đòi hỏi các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và những người làm công tác quản lý và thi hành tạm giữ, tạm giamcần nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; chấp hành đúng các quy định của pháp luật, góp phầnphát huy dân chủ, tăng cường hơn nữa hiệu lực của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bảo đảm pháp chế thống nhất; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của luật pháp trong đời sống xã hội.


Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018) quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; quyền, nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành tạm giữ, tạm giam.Luật thi hành tạm giữ, tạm giam có nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, rõ ràng, tháo gỡ bất cập, hạn chế; bảo đảm hiệu quả công tác quản lý giam giữ và phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, tránh giam giữ người oan, sai và trái quy định pháp luật. Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật; ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La nói riêng đã quán triệt và tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, hướng dẫn thi hành Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, các Bộ luật sửa đổi, bổ sung có liên quan và Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao); Quán triệt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 15/5/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Hàng năm, thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch công táccủa Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La và Hướng dẫn của Vụ 8, VKSND tối cao về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng Chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự và hướng dẫn cấp huyện thực hiện công tác này. Đặc biệt chú trọng tới nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác tạm giữ, tạm giam theo điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát và Điều 42 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015. Trong quá trình thực hiện Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và thông qua kết quả thực hiện công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở quản lý giam giữ. VKSND tỉnh Sơn La phát hiện một số trường hợpcơ quantiến hành tố tụng chưa quan tâm chú trọng đến việc tống đạt các lệnh, quyết định tạm giam cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nên có một số trường hợp chỉ giao cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhưng không gửi Lệnh, quyết định tạm giam cho cơ sở giam giữ (Nhà tạm giữ - Công an huyện; Trại tạm giam - Công an tỉnh) hoặc có trường hợp chỉ giao lệnh, quyết định tạm giữ, tạm giam cho cơ sở giam giữ mà không tống đạt cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam.Viện KSND tỉnh Sơn La đã ban hành 02Kháng nghị vi phạm pháp luật về việc không giao quyết định tạm giam cho bị cáo của Tòa án nhân dân huyện Sốp Cộp và Mai Sơn; ban hành Kháng nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Thuận Châu vi phạm pháp luật về việc ban hành quyết định tạm giam đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi.Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam,Viện KSND tỉnh Sơn La ban hành 01 kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo khắc phục thiếu sót vi phạm của Tòa án nhân dân cấp huyện về một số thiếu sót, tồn tại trong việc giao quyết định tạm giam cho bị can, bị cáo và cơ sở giam giữ nơi bị can, bị cáo đang bị tạm giam; Sau khi nhận được kháng nghị, kiến nghịTòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các huyện đã chấp nhận và có công văn phứcđáp, tiếp thu, tổ chức rút kinh nghiệmkịp thời khắc phục vi phạm.

Về việc điều chuyển người bị tạm giữ, tạm giam từ cơ sở giam giữ này đến cơ sở giam giữ khác được quy định cụ thể tại các Điều 19, Điều 21 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành 01 Kháng nghị về vi phạm pháp luật trong việc điều chuyển và chuyển giao người bị tạm giam đến cơ sở giam giữ khác đối với 06 Cơ quan THAHS Công an cấp huyện; 01 kiến nghị đối với Cơ quan THAHS cấp tỉnh về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện không đúng các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam về điều chuyển người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ thuộc cùng một tỉnh; ban hành 01 Kháng nghị đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện vi phạm pháp luật về việc điều chuyển người bị tạm giam (chờ chuyển chấp hành án) từ Nhà tạm giữ đến Trại tạm giam không có quyết định điều chuyển của thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự cấp tỉnh. Các kháng, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều được các đơn vị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có văn bản tiếp thu, khắc phục những vi phạm thiếu sót. Tuy nhiên, trong công tác điều chuyển do Luật thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015 chưa quy định cụ thể quyền hạn ban hành quyếtđịnhđiều chuyển của Cơ quan quản lý tạm giữ đối với Buồng tạm giữ Đồn biên phòng về việc điều chuyển giữa Cơ sở giam giữ của Bộ đội biên phòng (Buồng tạm giữ của Đồn biên phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) với Cơ sở giam giữ (Nhà tạm giữ, Trại tạm giam) trong Công an nhân dân nên trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắcnhư Cơ sở giam giữ nơi nhận từ chối tiếp nhận người bị tạm giữ vì không đủ thủ tục theo các Điều 16, Điều 17 và Điều 19, Điều 21 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Do đó đề nghị Liên ngành trung ương sớm có hướng đảm bảo thực hiện thống nhất.

Việc phát hiện vi phạm, thiếu xót xảy ra trong quá trình kiểm sát chế độ quản lý giam giữ và kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm đối với các cơ quan để xảy ra vi phạm đã nâng cao chất lượnghiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, hạn chế thấp nhất vi phạm,tạo điều kiện cho cơ sở giam giữ quản lý và thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam nhằm bảo vệ quyền con người, đápứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

                                                                Bài: Hà Bích Diệp - Kiểm sát viên

Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng