Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập9
Tổng số lượt xem 2605661
Thanh tra - Khiếu tố
Đăng lúc 04-01-2016 10:00:33


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THANH TRA - KHIẾU TỐ

1. Quyết định thành lập

- Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 20/3/2017 của VKSND tối cao về việc thành lập Thanh tra thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: Thành lập Thanh tra (tương đương cấp phòng) thuộc VKSND tỉnh Sơn La, kể từ ngày 01/4/2017.

- Quyết định số 14/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sơn La.

- Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sơn La; Quyết định số 94/QĐ-VKS ngày 25/02/2020 của VKSND tỉnh Sơn La: Kể từ ngày 01/3/2020, phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra; tên đơn vị mới là Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Thanh tra – Khiếu tố) gồm 02 bộ phận trực thuộc, bộ phận Thanh tra và bộ phận Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

 Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Kiếm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí, Kiểm tra viên: 01 đồng chí).

Chánh Thanh tra: đồng chí Nguyễn Đức Tuấn.

Phó Chánh Thanh tra: đồng chí Trịnh Thu Hà.

Phó Chánh Thanh tra: đồng chí Đinh Thị Như Hồng.

3. Vị trí

Phòng là Thanh tra – Khiếu tố là đơn vị nghiệp vụ, trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La và Vụ nghiệp vụ Viện KSNDTC.

4. Chức năng nhiệm vụ

- Nhiệm vụ bộ phận Thanh tra:

Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: Tổ chức, chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; triển khai thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thanh tra;

Thanh tra đối với: Các đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trừ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng, công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các trường hợp quy định tại khoản 7, 8 Điều 2 Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Viện kiểm sát nhân dân về phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống tham nhũng của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; thanh tra, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh;

Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, kết luận nội dung tố cáo và quyết định giải quyết khiếu nại thuộc nhiệm vụ của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ đối với công chức, người lao động thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh giao.

- Nhiệm vụ của bộ phận Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp:

Là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thống nhất về công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và quản lý đơn theo đúng quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát; Kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

Tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho Viện trưởng về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Phó Viện trưởng phụ trách, Viện trưởng giao.

5. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng Thanh tra – Khiếu tố trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 02123.854.092

  Đồng chí Trịnh Thu Hà

         Chánh Thanh Tra

 

   Đồng chí

   Phó Chánh Thanh Tra

 

 

 

Tập thể Phòng Thanh tra - Khiếu tố

4. Thông tin liên hệ

      Địa chỉ: Phòng 12 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Số 63, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

      Điện thoại: 02123.854.092

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng