Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng số lượt xem 1010862
Ngành kiểm sát Sơn La tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng
Đăng lúc 26-07-2019 08:17:00

Trong nhiều năm qua, ngành Kiểm sát Sơn La đã quan tâm quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế những nguyên nhân, điều kiện có thể làm phát sinh tham nhũng trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Công chức, người lao động toàn Ngành đã nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành.


Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, trong đó xác định: “Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” đồng thời Nghị quyết cũng đưa ra mục tiêu phòng chống tham nhũng: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, liêm chính”. Ngày 22/3/2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-VKSTC về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện chủ trương của các cấp ủy Đảng, của Ngành, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về việc “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X” và Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Phối hợp với cấp ủy cùng cấp triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt: chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ “Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công với những quy định mới về định mức tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện nghiêm túc 5 chuẩn mực chung, 9 chuẩn mực cụ thể quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành ngày 15/01/2013. Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; việc kê khai, công khai bản kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, xử lý sau thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của công chức trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Những năm qua, Ngành kiểm sát Sơn La luôn được công nhận trong sạch, vững mạnh; không có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật bị xử lý.

Trước tình hình diễn biễn phức tạp của tội phạm tham nhũng, ngành Kiểm sát Sơn La đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao tỉ lệ phát hiện, gắn chặt công tố với điều tra, đẩy nhanh tiến độ và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng. Tăng cường kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố đối với những vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng; nâng cao trách nhiệm trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; tăng cường các biện pháp nâng cao số vụ án về tham nhũng được khởi tố và nâng cao tỉ lệ giải quyết án. Chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện kịp thời việc xác minh, áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của đối tượng phạm tội nhằm ngăn chặn không để bị can chuyển nhượng, tẩu tán, che giấu, hợp pháp hóa tài sản ngay từ giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm để thu hồi tài sản; động viên, khuyến khích người phạm tội tự nguyện giao nộp lại tài sản đã chiếm đoạt, tự nguyện khắc phục hậu quả thiệt hại đã gây ra nhằm nâng cao tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ. Triển khai thực hiện việc “số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa, bảo vệ thuyết phục quan điểm truy tố, khẳng định vai trò, vị trí của Kiểm sát viên, quan điểm xử lý của ngành Kiểm sát và nguyên tắc tranh tụng được đảm bảo theo tinh thần cải cách tư pháp. Đối với những vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; các trường hợp người bị buộc tội kêu oan, không nhận tội; các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã tham mưu, đề xuất hướng giải quyết với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, phối hợp của Ban Nội chính, lãnh đạo liên ngành do đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm thận trọng và có sự đồng thuận cao giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong đấu tranh xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, phát huy vai trò là cơ quan trung tâm, kết nối các hoạt động tố tụng. Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị Về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Đồng thời, thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, quan tâm làm rõ những thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế - xã hội, nguyên nhân, điều kiện phát sinh vi phạm, tội phạm, đặc biệt là nguyên nhân từ cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế để tham mưu với Tỉnh ủy, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan hữu quan các biện pháp, giải pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát Sơn La đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện chiến lược cải cách tư pháp của Đảng, ngành Kiểm sát Sơn La đã và đang tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của mình; nỗ lực đóng góp xây dựng nền tư pháp văn minh, tiến bộ; góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh. Thực hiện trọng trách được giao, quán triệt tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ pháp luật, tuân thủ pháp luật đã trở thành phẩm chất của Kiểm sát viên và là đặc trưng tiêu biểu của ngành Kiểm sát Sơn La./.

Nguyễn Đình Đức

Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh

                                         (Nguồn Báo Sơn La số 6717, phát hành ngày 26/7/2019)

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng