Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 3586144
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW“Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng lúc 31-05-2022 09:15:11

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,(sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ huyện ủy Sốp Cộp. Cấp ủy chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nêu trong Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”qua đó phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trongcơ quan.


Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác toàn khoá, hàng năm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025,hằng tháng đều đưa vào nội dung sinh hoạt của chi bộ và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.Thực hiện đúng phương châm trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, học tập đi đôi với làm theo, lấy kết quả hành động làm tiêu chí, thước đo để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên. Nêu cao tinh thần tự giác học tập, chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức; nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành việc làm nền nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Cấp ủy tăng cường công tác phối hợp, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương; tham mưu giải quyết tốt các vụ án do Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, những vụ, việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội pham… tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định trong kế hoạch công tác với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra.

Chỉ đạo, quán triệt, triển khai việc đăng ký cam kết nội dung học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức. Từng cán bộ, đảng viên đã thực việc học tập và làm theo gương Bác, tự chấn chỉnh hàng ngày trong tiếp xúc dân hoặc trong quan hệ công tác, thực hiện văn hóa công sở. Năm 2022 chi bộ đã lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu với nội dung “Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”.Việc ghi danh người tốt, việc tốt theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với biểu dương, khen thưởng được cấp ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc, mở sổ ghi danh gương người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo Bác, làm cơ sở cho việc biểu dương khen thưởng vàtạo không khí phấn đấu cho toàn cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.Không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị phê bình, chấn chỉnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;qua công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi kết quả thực hiện đảng viên trong chi bộ đều thực hiện tốt, không có cá nhân nào vi phạm tư cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên,  không có cán bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể và cá nhân đảng viên tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”chi bộ có 02 đồng chí được xét khen thưởng: đồng chí Lò Thị Kim – Phó Bí thư chi bộ được Ban Thường vụ huyện uỷ tặng giấy khen, đồng chí Cà Văn Cường – Đảng viên Chi bộ được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắctrong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Đ/c Lò Thị Kim nhận giấy khen của Ban thường vụ huyện uỷ


Đ/c Cà Văn Cường nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 01-KL/TW, nội dung chuyên đề toàn khoá, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2022 của tỉnh, huyện, đơn vị bằng nhiều hình thức; kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương những điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác.

Bài, ảnh: Cà Văn Cường

                                                                            Viện KSND huyện Sốp Cộp

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng