Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 3586104
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu điểm sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng lúc 09-02-2023 09:22:44

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Mộc Châu đã triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện nói chung và cán bộ, đảng viên chi bộ Viện kiểm sát nói riêng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác. Kết quả đạt được đó là trật tự, trị an xã hội được giữ vững, kinh tế của huyện được duy trì ổn định và phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác tư pháp và cải cách tư pháp đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với mục tiêu xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025.


Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua. Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hằng năm Chi bộ đã triển khai thực hiện Kết luận số 01-CT/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai kịp thời việc học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau học tập có định hướng rõ việc đăng ký “làm theo” gương Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên.

Một trong những kết quả nổi bật là nhận thức chính trị của từng đảng viên trong Chi bộ được nâng lên, có quan điểm, lập trường vững vàng, nếp sống văn hóa được thể hiện rõ trong sinh hoạt và trong các hoạt động, thể hiện qua tỷ lệ đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, sinh hoạt chính trị luôn đạt tỷ lệ cao. Với sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, sự quyết tâm của toàn thể chi bộ đã đưa Chi bộ VKSND huyện Mộc Châuđạt nhiều kết quả tích cực về mọi mặt, đó là: Tinh thần trách nhiệm với công việc được giao ngày càng cao; 100% cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong gắn với thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ Ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"và  phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

          Năm 2022, trong kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng ngoài các nội dung theo quy định, Chi bộ luôn dành thời gian cho nội dung chuyên đề học tập và làm theo gương Bác, cũng như kể những mẩu chuyện về Bác, qua đó mỗi đảng viên tự đúc kết và rút ra bài học cho bản thân; Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" và chuyên đề năm 2022 trong toàn tỉnh về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững”. Sau học tập Chi bộ đã hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ, đoàn viên đăng ký nội dung, việc làm cụ thể sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng có đưa ra nhận xét, đánh giá về những mặt được, chưa được và đó cũng là cơ sở để đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. Việc học tập và làm theo gương Bác của cán bộ, đảng viên và nhân dân Chi bộ VKSND huyện những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, chi bộ nhiều năm liền đạt vững mạnh xuất sắc”. Đặc biệt,  qua kết quả kiểm tra năm 2022, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Sơn La đã đánh giá cao đối với Chi bộ về việc tổ chức học tập, làm theo Bác thời gian qua.


Hình ảnh: Buổi làm việc của đoàn kiểm tra Ban tuyên giáo tỉnh ủy với chi bộ

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ, các nội dung về những việc cán bộ, đảng viên được biết, được bàn, được quyết định, được giám sát, kiểm tra để cán bộ, đảng viên nắm và thực hiện. Việc xây dựng kế hoạch công tác, chương trình thi đua, cử cán bộ đi học, việc xét nâng lương, khen thưởng, kỷ luật... đều được đưa ra bàn bạc công khai, lấy ý kiến tập thể, đảm bảo nguyên tắc dân chủ.

Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.Chi bộ lãnh đạo đơn vị sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo chế độ đối với cán bộ, Kiểm sát viên, đồng thời nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, Kiểm sát viên. Quán triện cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc quy chế của ngành trong thực thi công vụ và các quan hệ xã hội, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa công sở.

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được tăng cường, đổi mới và đa dạng hóa về hình thức như tiến hành thường xuyên trong các buổi sinh hoạt thường kỳ, trong các đợt đánh giá đảng viên và tổ chức đảng, trong các cuộc sơ kết, tổng kết chuyên đề..., qua đó phát huy những mặt tốt, kịp thời uốn nắn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ và từng đảng viên. Năm 2022, Chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 02 đồng chí đảng viên về thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao của đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá kết quả đạt được, các tồn tại, thiếu sót của đảng viên, kịp thời yêu cầu sửa chữa, khắc phục.

Thực hiện nghiêm “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ” theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo huyện ủy; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lập sổ ghi danh, định kỳ hằng tuần thực hiện việc bình xét, ghi danh đảng viên vào sổ ghi danh đảng viên tiêu biểu, có nhiều thành tích, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 10/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; làm cơ sở cho việc biểu dương, khen thưởng vào dịp sơ kết, tổng kết năm.

Công tác tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên luôn được chi bộ chú trọng, coi “cán bộ là gốc của mọi công việc”, do đó đã phân công cán bộ một cách hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí và vị trí công tác. Cho nên mặc dù trong năm 2022 số lượng đảng viên của chi bộ có nhiều biến động (02 đồng chí chuyển công tác đến đơn vị khác), chi bộ, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chi bộ được công nhận là chi bộ vững mạnh xuất sắc tiêu biểu của huyện.  

Một “điểm sáng”trong năm 2022 của Chi bộ với phương châm “hướng về cơ sở”, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chi bộ đã phát động cán bộ, đảng viên tích cực quyên góp ủng hộ đối với Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu để hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo được giao phụ trách tại bản Bó Liều, xã Tân Hợp và 01 cháu có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 40.000.000 đồng. Hưởng ứnglời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mộc Châu về việc vận động, ủng hộ làm nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, vận động quyên góp, ủng hộ của cán bộ, đảng viên chi bộ cùng các mạnh thường quân tại VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức xây dựng và bàn giao 02 căn nhà đại đoàn với kinh phí hỗ trợ là 114 triệu đồng kết cho 02 hộ gia đình đồng thời thăm hỏi tặng quà, trị giá mỗi xuất quà 01 triệu đồng cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Suối Ngõa, xã Hua Păng nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Chi bộ tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác chuyên môn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đã chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành pháp luật, các cấp chính quyền tại địa phương trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết tốt các mối quan hệ, các vụ việc phát sinh.

Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, chi bộ đã lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố, gắn công tố với điều tra.Các chỉ tiêu về nghiệp vụ do Ngành và Quốc hội giao được đơn vị thực hiện đạt và vượt, trong đó có các chỉ tiêu nổi bật như: Tỷ lệ giải quyết nguồn tin tội phạm đạt 96,7%; Tỷ lệ giải quyết án hình sự ở giai đoạn điều tra là 94% - vượt chỉ tiêu 9%, ở giai đoạn truy tố là 100%, giai đoạn xét xử là 98% - Vượt chỉ tiêu 18%; đơn vị đã chủ trì xác định 47 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, tổ chức 38 phiên tòa hình sự, dân sự xét xử rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp; các chỉ tiêu về giải quyết án dân sự, thi hành án hình sự, dân sự đều vượt chỉ tiêu được giao. Đặc biệt không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng góp phần tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu đưa huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025. Đây là những kết quả quan trọng, nổi bật, góp phần cùng tiến trình cải cách tư pháp chung của ngành tư pháp.

Đặc biệt chi bộ đã lãnh đạo có hiệu quả cao công tác phòng chống ma tuý, đơn vị không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm pháp luật về ma tuý, đạt tiêu chuẩn 4 không về ma túy. Đơn vị đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma tuý xảy ra trên địa bàn, xử lý nghiêm các vụ án liên quan đến ma túy. Kết quả giám sát của Ban pháp chế HĐND tỉnh Sơn La về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giải quyết án hình sự về ma túy tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Mộc Châu năm 2022, đoàn giám sát đánh giá đơn vị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phòng chống ma túy ở địa phương.


Đồng chí Trần Công Tiến, bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Mộc Châu phát biểu quán triệt
tại Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 của đơn vị

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, xác định tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên là những hạt nhân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành cho nên đã thường xuyên kiểm tra, nghe các tổ chức đoàn thể báo cáo kết quả hoạt động, có những chỉ đạo kịp thời cho nên các tổ chức đoàn thể tại đơn vị hoạt động nề nếp, có hiệu quả.

  Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đánh cho cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao để rèn sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, tạo không khí vui tươi, đoàn kết tại đơn vị.

  Đoàn thanh niên của đơn vịluôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyệnlàm theo lời Bác, thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa như: Thực hiện phong trào“Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” được đoàn viên thanh niên tổ chức thông qua những việc làm cụ thể như thăm hỏi, làm vệ sinh, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh; phối hợp với địa phương tu sửa, trồng cây tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niêm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị để giáo dục đoàn viên thanh niên, tổ chức giới thiệu các cuấn sách hay viết về Bác để đoàn viên thanh niên nghiên cứu, học tập, từ đó thuần về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên, có ý thức tự giác trong xây dựng chi đoàn, đơn vị.

Thực hiện phong trào xung kích trong công tác chuyên môn, đoàn viên thanh niên luôn hang hái đi đầu trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác của đơn vị, trong xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn cây niên tạo cảnh quan sanh – sạch - đẹp. Bên cạnh đó, chi bộ đã lãnh đạo tổ chức đoàn thanh niên của tham gia đỡ đầu, giúp đỡ 01 chi đoàn khu dân cư có hoạt động kém hiệu quả tại tiểu khu 34, xã Đông Sang để từng bước củng cố tổ chức, hoạt động đoàn. Bằng các giải pháp trực tiếp tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ hằng tháng, quy tụ đoàn viên thanh niên khu dân cư thực hiện các phong trào đoàn và xây dựng công trình thanh niên với tổng trị giá 15.000.000 đồng. Qua đó đổi mới công tác hướng về cơ sở trong việc nâng cao vai trò của tổ chức đoàn thanh niên, quy tụ thanh niên địa phương tham gia đóng góp sức trẻ vào hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.


Đồng chí Trần Công Tiến, bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Mộc Châu
nhận vinh danh của UBND huyện Mộc Châu

Bài, ảnh: Nguyễn Xuân Hải

VKSND huyện Mộc Châu

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng