Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng số lượt xem 971238
Phân loại đơn trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đăng lúc 09-07-2019 02:02:31

Phân loại, xử lý đơn được tiến hành sau khi tiếp nhận đơn của công dân, căn cứ nội dung đơn và đối chiếu với các quy định của pháp luật để xác định loại đơn và thẩm quyền giải quyết đơn. Việc phân loại, xử lý đơn chính xác, giúp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh hay tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng pháp luật.


Điều 2 Quy chế 51 ngày 02/02/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định đơn thuộc thẩm quyền bao gồm: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết và đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát. Trong đó: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, đề nghị, yêu cầu mà theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết. Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết là khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan khác, nhưng theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết.

Tuy nhiên qua thực tiễn công tác cho thấy, một số cán bộ, Kiểm sát viên còn nhầm lẫn trong phân loại đơn dẫn đến công tác giải quyết và kiểm sát giải quyết đơn trong hoạt động tư pháp đạt hiệu quả chưa cao. Để khắc phục được vấn đề này, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cần lưu ý, phân biệt rõ như sau:   

I. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát

1. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự: Khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan điều tra do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 475 BLTTHS 2015). Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra do VKS cấp có thẩm quyền truy tố giải quyết (Quy định tại Điều 475 BLTTHS). Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Phó viện trưởng hoặc Kiểm sát viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 476 BLTTHS).

2. Trong lĩnh vực tố tụng dân sự: Khiếu nại các hành vi tố tụng của Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên do viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 504 BLTTDS).

3. Trong lĩnh vực tố tụng hành chính: Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên do Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp giải quyết (Quy định tại Điều 332 Luật tố tụng hành chính).

4. Trong lĩnh vực thi hành án hình sự

Viện trưởng Viện kiểm sát cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp quân khu, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật trong quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp dưới. Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có hiệu lực thi hành (Quy định tại Điều 152 Luật THAHS).

Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân (Quy định tại Điều 168 Luật THAHS).

II. Đối với đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát

Việc phân loại đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết, trước hết cần xác định đối tượng và phạm vi kiểm sát. Theo đó, Viện kiểm sát chỉ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp. Những quy định được cụ thể trong luật như sau:

1. Trong lĩnh vực tố tụng hình sự

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan điều tra (Thủ trưởng Cơ quan điều tra giải quyết theo Điều 475 BLTTHS) gồm:

+ Khiếu nại quyết định tố tụng do Phó thủ trưởng cơ quan điều tra ký gồm các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự; Quyết định phục hồi điều tra, …

+ Khiếu nại các lệnh do Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra ký có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Lệnh bắt khẩn cấp; Lệnh kê biên tài sản, …

+ Khiếu nại quyết định do Điều tra viên ký có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định áp giải bị can; Quyết định dẫn giải người làm chứng.

+ Khiếu nại các hành vi tố tụng của Phó thủ trưởng cơ quan điều tra hoặc của ĐTV có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại việc thực hiện chế độ tạm giữ, tạm giam; Lấy lời khai người làm chứng không đúng quy định; Kê biên tài sản không đúng quy định; Thực nghiệm hiện trường không đúng quy định; …

+ Tố cáo các hành vi vi pham pháp luật của Phó thủ trưởng CQĐT, ĐTV hoặc Thủ trưởng CQĐT cấp dưới trong quá trình tiến hành tố tụng do Thủ trưởng CQĐT giải quyết (Điều 481 BLTTHS).

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án gồm:

+ Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký tòa án do Chánh án TA cùng cấp giải quyết có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Khiếu nại về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm,…

+Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Phó chánh án, Thẩm phán, Thư ký tòa án do Chánh án tòa án cùng cấp giải quyết.

+ Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án do Chánh án tòa án cấp trên giải quyết. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định gia hạn thời hạn xét xử; Quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; Quyết định chuyển vụ án; Quyết định giải quyết khiếu nại; …

+ Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Chánh án do Chánh án tòa án cấp trên giải quyết.

Lưu ý trong lĩnh vực này, Viện kiểm sát tham gia vào tất cả quá trình giải quyết vụ án, do đó Viện kiểm sát có trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo từ khi Cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đến khi có bản án, quyết định của Tòa án.

2. Trong lĩnh vực tố tụng dân sự

- Khiếu nại các quyết định, hành vi của Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án tòa án cùng cấp giải quyết, được quy định tại từng điều luật cụ thể. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại hành vi xem xét, thẩm định tại chỗ; Khiếu nại quyết định đưa vụ án ra xét xử; Khiếu nại việc vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; …

- Khiếu nại các quyết định, hành vi của Chánh án Tòa án do Tòa án cấp trên giải quyết. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định chuyển vụ án; Quyết định giải quyết khiếu nại; …

3. Trong lĩnh vực tố tụng hành chính

- Khiếu nại các quyết định, hành vi tố tụng của Phó chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án cùng cấp giải quyết. Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định định giá tài sản; Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ; Khiếu nại việc vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; …

- Khiếu nại các quyết định của Chánh án do Tòa án cấp trên giải quyết (Điều 332 LTTHC). Có thể có các khiếu nại như: Khiếu nại Quyết định nhập hoặc tách vụ án hành chính; Quyết định giải quyết khiếu nại; …

4. Trong lĩnh vực thi hành án hình sự

- Khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự ở cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giải quyết (Điều 152 Luật THAHS).

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án hình sự của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết (Điều 168 Luật THAHS).

- Khiếu nại quyết định, hành vi của Phó thủ trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an cấp huyện giải quyết (Điều 152 Luật THAHS).

- Khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan THAHS Công an cấp huyện do Trưởng Công an huyện giải quyết (Điều 152 Luật THAHS)

- Khiếu nại quyết định, hành vi của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền quản lý của Cơ quan quản lý THAHS thuộc Bộ Công an do Thủ trưởng Cơ quan quản lý THAHS giải quyết (Điều 152 Luật THAHS)

- Khiếu nại quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan THAHS cấp tỉnh do Giám đốc Công an cấp tỉnh giải quyết (Điều 152, 153 Luật THAHS)

5. Trong lĩnh vực thi hành án dân sự

- Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết (Điều 142, 157 Luật THADS).

 - Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; chấp hành viên thuộc quyền quản lý của Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh giải quyết (Điều 142, 157 Luật THADS)

Để phân loại đơn tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát chính xác, cán bộ, Kiểm sát viên cần nắm vững những khiếu nại, tố cáo nào thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan tư pháp nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trong công tác giải quyết và kiểm sát đơn tư pháp.

Nguyễn Đức Tuấn

Trưởng phòng 12 VKSND tỉnh Sơn La

Các nội dung liên quan

Các bài mới đăng