Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập16
Tổng số lượt xem 1014838
Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân
Đăng lúc 18-11-2019 02:56:50

Ngày 01/11/2019, Viện trưởng VKSND tối cao ký Quyết định số 521/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao.


Quy chế này quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân về những nội dung sau:

- Thẩm quyền và trách nhiệm quyết định biên chế công chức, viên chức, số người lao động.

- Tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức và người lao động.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với công chức, viên chức và người lao động.

- Bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng, quản lý hồ sơ, dữ liệu về công chức, viên chức và người lao động.

Quy chế này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động.

Quy chế này không áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự.

Trách nhiệm và thẩm quyền quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện trưởng VKSND tối cao, Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân quy định như sau:

Về quản lý biên chế

- Ban hành văn bản hướng dẫn về quản lý biên chế công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Lập kế hoạch biên chế công chức, viên chức và người lao động hằng năm của ngành Kiểm sát nhân dân.

- Đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức, viên chức của ngành Kiểm sát nhân dân; phê duyệt Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu các ngạch công chức, viên chức hằng năm của các đơn vị thuộc VKSND tối cao và các VKSND cấp dưới.

- Quyết định phân bổ và điều chỉnh biên chế, số lượng Kiểm sát viên cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; phân bổ biên chế cho VKSND cấp tỉnh, cấp huyện của VKSND cấp tỉnh; phân bổ số lượng người lao động cho VKSND các cấp theo chỉ tiêu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giao.

- Thanh tra, kiểm tra việc quản lý biên chế công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về biên chế, số lượng, cơ cấu công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

Về thành lập các hội đồng

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của VKSND tối cao.

- Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp; Hội đồng thi tuyển Điều tra viên các ngạch; Hội đồng thi tuyển Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp.

- Quyết định thành lập các hội đồng khác theo quy định.

Về tuyển dụng, tiếp nhận

- Quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức và người lao động vào làm việc tại các đơn vị thuộc VKSND tối cao; trực tiếp ký quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ ngạch Chuyên viên chính và tương đương trở lên trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Công nhận kết quả thi tuyển, xét tuyển của các Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của VKSND tối cao và VKSND cấp dưới.

Trách nhiệm và thẩm quyền quản lý công chức, viên chức và người lao động của Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân quy định như sau:

Phân bổ biên chế và quản lý hồ sơ, dữ liệu

- Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND cấp cao phân bổ biên chế cho Văn phòng và các Viện nghiệp vụ, các phòng thuộc Viện nghiệp vụ và tương đương; Viện trưởng VKSND cấp tỉnh phân bổ biên chế cho các phòng và tương đương, các VKSND cấp huyện trực thuộc.

- Quản lý, xây dựng hồ sơ, dữ liệu công chức, người lao động thuộc VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện.

Thành lập các hội đồng

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức của VKSND cấp mình.

- Quyết định thành lập các hội đồng khác theo quy định của pháp luật, của Viện trưởng VKSND tối cao.

Tuyển dụng, tiếp nhận

- Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận công chức sau khi được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt theo quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Quyết định cử người hướng dẫn tập sự và áp dụng chế độ chính sách đối với người hướng dẫn tập sự cho công chức thuộc VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh.

- Ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định tại Nghị định số 68 trên cơ sở chỉ tiêu được VKSND tối cao giao và ký hợp đồng lao động ngắn hạn để làm những công việc có tính chất phục vụ trên cơ sở tự chủ kinh phí của đơn vị trực thuộc.

Xem toàn văn Quyết định số 521/QĐ-VKSTC tại đây.

Nguồn: vksndtc.gov.vn

Các bài mới đăng