Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Liên kết website
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH Thống kê truy cập
Đang truy cập19
Tổng số lượt xem 3725768
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải về
310/QĐ-VKS 03/8/2021 Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân của VKSND tỉnh Sơn La Tải về
245/QĐ-VKSTC 29/7/2021 Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Viện kiểm sát nhân dân Tải về
562/VKS-VP 27/7/2020 Xây dựng tài liệu so sánh Hệ thống chỉ tiêu 379 và 139 Tải về
286/QĐ-VKSTC 08/7/2019 Quyết định số 286/QĐ-VKSTC ngày 08/7/2019 ban hành quy định về quy trình kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính X
399/QĐ-VKSTC 06/9/2019 Quyết định số 399/QĐ-VKSTC ngày 06/9/2019 ban hành quy định về quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án X
282/QĐ-VKSTC 01/8/2017 Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện KSND tối cao về việc ban hành Quy chế kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính X
364/QĐ-VKSTC 02/10/2017 Quyết định số 364/QĐ-VKSTC ngày 02/10/2017 của Viện KSND tối cao về việc ban hành quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự X
379/CA-VKS-BĐBP-CCKL 25/10/2018 Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Tải về
131/QCPH-VKS-CA 29/3/2019 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Tải về
313/QĐ-VKSTC 04/7/2018 Quyết định ban hành Quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân Tải về
04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 09/02/2018 QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN Tải về
12/12/2017 QUY CHẾCÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM, THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ Tải về
19/2018/NĐ-CP 02/02/2018 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG HOẶC THỂ TÍCH CHẤT MA TÚY TẠI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 Tải về
07/2018/TT-BCA 12/02/2018 QUY ĐỊNH VIỆC PHẠM NHÂN GẶP THÂN NHÂN; NHẬN, GỬI THƯ; NHẬN TIỀN, ĐỒ VẬT VÀ LIÊN LẠC ĐIỆN THOẠI VỚI THÂN NHÂN Tải về
03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP 01/02/2018 HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH; SỬ DỤNG, BẢO QUẢN, LƯU TRỮ KẾT QUẢ GHI ÂM HOẶC GHI HÌNH CÓ ÂM THANH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ Tải về
06/2018/TT-BCA 12/02/2018 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THI ĐUA TRONG CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ VÀ XẾP LOẠI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ CHO PHẠM NHÂN Tải về
02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP 22/12/2017 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG Tải về
01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC 23/01/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM Tải về
01/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP 13/12/2017 QUY ĐỊNH NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN THIẾT PHẢI TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRONG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN, VỤ VIỆC VỀ THAM NHŨNG, KINH TẾ Tải về
01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC 29/12/2017 QUY ĐỊNH VIỆC PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015 VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TỐ GIÁC, TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM, KIẾN NGHỊ KHỞI TỐ Tải về
26/03/2018 Quy chế phối hợp ngành kiểm sát - 992/QCPH Tải về
Hướng dẫn Xây dựng báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân Tải về
386/QĐ-VKSTC 10/10/2017 Quyết định ban hành Hệ thống mẫu báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác trong ngành kiểm sát nhân dân Tải về
03/QĐ-VKSTC 29/12/2017 Quyết định về việc ban hành quy chế tạm thời công tác THQCT, KSĐT và truy tố Tải về
15/QĐ-VKSTC 09/01/2018 Quyết định về việc ban hành mẫu văn bản tố tụng, văn bản nghiệp vụ Tải về
386/QĐ-VKSTC 10/10/2017 Quyết định về việc ban hành Hệ thống mẫu báo cáo tổng hợp và Hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân Tải về
379/QĐ-VKSTC 10/10/2017 Quyết định về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát Tải về
279-VKSTC 1/8/2017 QĐ số 279-VKSTC về chế độ thông tin báo cáo Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Tải về